Opći uvjeti poslovanja agencije

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/14, 14/14, 32/19), Cali Advisory d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 20, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081258865, osobni identifikacijski broj (OIB):
33103740005, kao posrednik u prometu nekretnina donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja.
 

1. OPĆE ODREDBE

 
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor). Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.
 

2. ZNAČENJE IZRAZA SADRŽANIH U OPĆIM UVJETIMA

 
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:
 
 1. Posrednik u prometu nekretnina je Cali Advisory d.o.o. za poslovanje i upravljanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 20, OIB: 33103740005, trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik)
 2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i koja je kao takva zaposlena kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
 3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovori i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 5. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba)
   

3. PONUDA NEKRETNINA

 
Ponuda naše agencije temelji se na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je nalogodavac nekretnine odustao od posredovanja. Naše ponude i obavijesti nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u kunskoj protuvrijednosti tog iznosa.
 

4. UGOVOR O POSREDOVANJU

 
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za posredovanje. U slučaju da nije potpisan ugovor o posredovanju, Nalogodavac nije dužan Posredniku isplatiti naknadu, osim ako Posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.  
 

5. OBVEZE AGENCIJE (POSREDNIKA)

 
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o zamjeni nekretnine, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
 
 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla
 2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
 4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija, te omogućiti pregled nekretnine
 5. Unositi podatke o nekretnini u središnju bazu nekretnina te je prezentirati putem svojih oglasa
 6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla
 7. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate
 8. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 9. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) i kod primopredaje nekretnine
 10. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište
 

6. OBVEZE NALOGODAVCA

 
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obavljati osobito sljedeće:
 1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 3. Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
 4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 5. Ako je to izričito ugovoreno - nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 6. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.  
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako pritom nije postupio u dobroj vjeri.  
 

7. POSREDNIČKA NAKNADA

 
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. 5. Općih uvjeta. Na iznos naknade ne zaračunava se PDV u iznosu od 25 %, budući da agencija Cali Advisory d.o.o. iz Zagreba nije u sustavu PDV-a.
 
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, cijena posredničke satnice iznosi 300,00 kn. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji. 
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora, ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
 
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Posrednika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
 
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
 1. neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
 2. organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
 3. nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, email adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
 
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju. U slučaju da Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
 
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
 
Ako stranka sama ponudi Posredniku naknadu, odnosno nagradu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
 
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
   

8. UGOVORNA KAZNA

 
Ugovorne strane utvrđuju pravo Posrednika na ugovornu kaznu u visini od 5% (pet posto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio Posrednikovim djelovanjem i s kojim je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao kupoprodaje, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu.
 
U slučaju da Posrednik Nalogodavcu predoči valjanu pisanu ponudu, a Nalogodavac ju odbije, isti je dužan Posredniku nadoknaditi troškove rada koje je imao u cilju ishođenja i pribavljanja navedene ponude. Također, za slučaj da Nalogodavac odbije valjanu pisanu ponudu, Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku štetu, sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama te se potpisom ovog Ugovora ugovara ugovorna kazna u visini od 50 % Ugovorne provizije koju je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku ukoliko odbije Valjanu pisanu ponudu. Ugovornu kaznu Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku u roku od 15 dana od pisanog poziva Posrednika na plaćanje.
 

9. CJENIK

 
Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.
 
KUPOPRODAJA
 
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 4 %
 
PRODAJA
 
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 %,  ali ne manje od 7.500,00 kn
 
KUPNJA
 
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 %,  ali ne manje od 7.500,00 kn
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.
 
ZAMJENA
 
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 - 3 %
 
ZAKUP I NAJAM
 
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP– provizija od najmodavca i zakupodavca Naknada u visini jedne mjesečne najamnine/zakupnine
 

10. VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

 
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
 

11. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA

 
Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika.
 
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
 
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.
 
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 
U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku, Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
 
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju
Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.
 

12. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

 
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
 

13. ZAVRŠNE ODREDBE

 
Za odnose između posrednika i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
Stranke su suglasne da će u slučaju bilo kakvog spora vezanog uz ovaj Ugovor spor pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
 
U primjeni od 15. travnja 2021. godine
 
Cali Advisory d.o.o.
MB:05146682
TRGOVAČKU SUD U ZAGREBU TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 HRK