Pravila privatnosti

Zaštita Vaših osobnih podataka i Vaša privatnost za nas su od iznimne su važnosti, stoga u svrhu njihove zaštite poduzimamo sve mjere u tehničkom i organizacijskom smislu u skladu s pravilima struke, važećim zakonima Republike Hrvatske te Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u daljnjem tekstu: "Uredba").
 

Osobni podatci koje prikupljamo i obrađujemo

Za vrijeme trajanja našeg poslovnog odnosa prije svega prikupljamo i obrađujemo osobne podatke o Vašem imenu, prezimenu, broju telefona i adresi elektroničke pošte, a potom, ukoliko je potrebno, i adresi stanovanja te OIB-u.
 
Kako prikupljamo osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo od Vas izravno (upisivanjem podataka u forme na našoj web stranici, popunjavanjem naših formulara i ugovora prilikom ostvarivanja poslovnog odnosa s Vama, Vaših upita o nekretninama koje oglašavamo ili prijava za rad u našoj agenciji u kojima navodite svoje osobne podatke), uvidom u javne upisnike koji se vode u Republici Hrvatskoj (primjerice Zemljišne knjige, Katastar, Sudski registar, Registri Fine, Obrtni registar i sl.), te priopćavanjem od strane naših ugovornih partnera ili trećih osoba.
 

Svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka

 • izvršenje ugovornih obveza iz ugovora kojeg ste Vi stranka ili poduzimanje radnji po Vašem nalogu
 • poštivanja naših zakonskih obveza (npr. dostava podataka nadležnim tijelima po njihovom zahtjevu zbog potreba vođenja postupaka u skladu sa zakonom, poduzimanje radnji sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i drugih zakona koji se odnose na našu poslovnu djelatnost);
 • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima;
 • zaštita Vaših interesa ili interesa drugih fizičkih osoba;
 • zaštita naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih osoba (npr. zaštita osoba i imovine, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprječavanja počinjenja kaznenih djela);
 • obrade osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha opisanih Vašom privolom.
O obradi podataka koja nije navedena iznad prethodno ćemo Vas izvijestiti te Vam pružiti sve potrebne informacije o svrsi i drugim važnim pojedinostima obrade.
 
Jeste li dužni dostaviti nam svoje osobne podatke?
Niste. Međutim, u slučaju odbijanja dostave osobnih podataka koji su potrebni za zasnivanje ciljanog ugovornog odnosa između Vas i naše agencije, nećemo biti u mogućnosti s Vama zasnovati ugovorni odnos zbog posljedične nemogućnosti ispunjavanja naših zakonskih i ugovornih obveza.
 
Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?
Vaši osobni podaci biti će dostupni samo nama i našim predstavnicima (suradnicima) koji će pratiti Vaš predmet i interese za ponude nekretnina ili za zapošljavanje. Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati niti učiniti dostupnim trećim osobama bez Vašeg odobrenja, osim našim vanjskim suradnicima koji nam omogućuju izvršavanje naših ugovornih obveza prema Vama (npr. odvjetnicima, bankama, kreditnim i financijskim institucijama, javnim bilježnicima, sudski tumačima i prevoditeljima i sl.), nadležnim tijelima Republike Hrvatske radi ispunjavanja naših zakonskih obveza (Porezna uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležni sudovi, državno odvjetništvo i sl.) te u slučaju kada smo po zakonu dužni dostaviti trećim osobama Vaše podatke u zakonom predviđene svrhe.
 
Razdoblje obrade podataka
Vaše osobne podatke čuvat ćemo u vremenu potrebnom za izvršenje naših ugovornih obveza prema Vama ili ispunjenje uvjeta sukladno propisima Republike Hrvatske ili legitimnih interesa, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole (u trenutku povlačenja privole prestaje obrada). Prestankom postojanja svrhe za obradu Vaših osobnih podataka oni se uništavaju, osim u slučaju kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.
 

Povlačenje privole

– slanjem zahtjeva u bilo kojem trenutku putem kontakata navedenih pod točkom "Voditelj obrade". Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
 

Vaša prava povezana s obradom Vaših osobnih podataka

 • pravo na dobivanje informacija o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je to moguće, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o izvoru Vaših osobnih podataka, postojanju automatiziranog donošenja odluka;
 • pravo da zatražite ispravak netočnih i/ili dopunu nepotpunih osobnih podataka;
 • pravo zatražiti brisanje (pravo na zaborav) Vaših osobnih podataka ukoliko: 
  • isti više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili obrađeni;
  • povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ne postoje legitimni razlozi za obradu ili uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • je to potrebno radi poštivanja pravne obveze prava EU ili države članice kojem podliježemo kao voditelj obrade;
osim ukoliko je obrada nužna iz zakonom i Uredbom predviđenih razloga.
 • ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka ukoliko se primjerice osporava njihova točnost, sve dok se točnost ne provjeri i slično;
 • pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Pristup Vašim osobnim podacima i ispravak Vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je u odnosu na iste potrebno izvršiti ispravak ili dopunu, obratite nam se putem nekog od kontakata navedenim pod točkom "Voditelj obrade".
 

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

Ako smatrate da nismo temeljem zakona ovlašteni obrađivati Vaše osobne podatke, u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor putem nekog od kontakata navedenim pod točkom "Voditelj obrade".
 
Voditelj obrade Cali Advisory d.o.o.
Radnička cesta 20 10000 Zagreb
OIB:33103740005